+شرکت سفیران رویش زمین آمادگی کامل دارد در خصوص دیوار سبز جهت کلیه اماکن، ادارات و شرکتها اقدام نماید.