سفیران رویش زمین
تهران / اهواز
شنبه- پنجشنبه: 08:30 - 16:30
31 تیر 1394

پیمانکاری

 • نیروی انسانی

 

 • اجرای پروژه‌های گوناگون به صورت پیمانی، مشارکتی یا اجاره‌ای
31 تیر 1394

علمی آموزشی

 1. آموزش کارکنان و پرسنل فضای سبز
 2. آشنایی با رقمها و واریته های جدید و شناسنامه دار و البته توصیه شده توسط مراکز معتبر بین المللی در بحث بذر و نهال
 3. شیوه‌های علمی سنجش و میزان بهره‌وری و مدیریت آب و آبیاری در کشاورزی و فضای سبز (زمان/میزان/شدت)
 4. آموزش مدیریت مبارزه و کنترل علف هرز و آفات با رویکرد دانش محور و حفاظت زیستی
 5. شناسایی دانش موجود گروه‌های کشاورز منطقه مورد نظر
 6. مقایسه دانش موجود و مطلوب کشاورزان منطقه
 7. شناسایی اولویتهای آموزشی کشاورزان منطقه
 8. ارائه راهکارهای مدیریتی و عملیاتی با توجه به نیازها و شکاف دانشی

 

31 تیر 1394

گلخانه

 • سبزی و صیفی
 • گل رز و آنتوریوم
 • کشت هیدروپونیک
 • تولید نشاء
 • قارچ خوراکی